Pakkanen tuntuu jakelussa

23.2.2018

Pakkanen tuntuu jakelussa

23.02.2018

Nyt kun pakkastalvi on tullut koko maahan, on paikallaan kerrata toimintaohjeita jakelusta ilmastollisissa poikkeusoloissa.

Ilmastollisilla poikkeusoloilla tarkoitetaan sitä, että lämpötila jakeluun lähdettäessä on niin alhainen, että siitä voi aiheutua terveydelle vaaraa. Samoin, jos runsaasta lumisateesta tai liukkaudesta johtuen jakelureitin tiet tai osa niistä on sellaisessa kunnossa, että polkupyörällä, mopolla tai mönkijällä liikkuminen ei ole turvallista eikä tarkoituksenmukaista.

Poikkeukselliset olosuhteet todetaan tapauskohtaisesti työnjohdon ja jakeluhenkilöstön tai heidän edustajiensa kesken.

Tästä huolimatta työnjohto on kuitenkin työturvallisuuslain perusteella aina vastuussa ja valvontavelvollinen siitä, että työskentely tapahtuu olosuhteissa, joissa työntekijä ei joudu alttiiksi terveydellisille vaaroille eikä tapaturmille.

Työnjohdon velvollisuudet

Poikkeuksellisissa sääolosuhteissa työskenneltäessä tulee jakelutoimipaikkojen työnjohdon huolehtia siitä, että henkilöstöllä on käytettävissään tarpeellinen suojavaatetus ja -välineet (mm. polkupyöräkypärät, liukuesteet) ja että niitä myös käytetään.

Pakkasraja

Pyöräreiteillä poikkeusolosuhteena pidetään sitä, kun lämpötila jakeluun lähdettäessä on alle -20 C, mopon ja mönkijän osalta suosituslämpötila taas on -10 C. Terveydelle mahdollisesti aiheutuvan vaaran arvioimiseen vaikuttavat lisäksi mm. tuulen voimakkuus ja ilman kosteus sekä matkan pituus, maasto- ja lumiolosuhteet sekä yksilölliset seikat.

Vaihtoehtoiset toimintatavat

Jos normaali jakelutyö polkupyörällä tapahtuvassa jakelussa em. seikoista johtuen todetaan mahdottomaksi, tulee jakelutyö järjestää vaihtoehtoisesti:

  • Postin autolla
  • jakajan omalla autolla
  • vuokra-autolla (ts. taksilla)
  • jalan

Jos jakelutyö päädytään tekemään jalan, tulee huolehtia siitä, että työpäivä ei muodostu liian raskaaksi.

Vaihtoehtona jakelun toteutukselle poikkeuksellisissa sääoloissa tulee harkita myös jakeluosuuden aloittamisen myöhentämistä.

Ennakkosuunnitelmat

Jakelutoimipaikoissa tulee olla reittikohtaiset ennakkosuunnitelmat polkupyörä, -mopo ja -mönkijäreittien jakelujärjestelyistä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Varautumissuunnitelma sisältää reittikohtaisen arvioinnin kunkin jakelureitin riskeistä sekä vaihtoehtoisen toimintatavan poikkeuksellisissa sääoloissa.  Varautumissuunnitelmat käsitellään ja niiden noudattamista seurataan alueellisissa yt–ryhmissä.

Lisätietoja saat omalta työsuojeluvaltuutetultasi.

Ida Nummelin
Työympäristöasiantuntija/Arbetsmiljöexpert

Lähdetieto PAUn sivusto