Antakaa postin kulkea-lähetä kortti päättäjille

29.9.2016

 

AntakaaPostinKulkea# postikorttikampanja on käynnistynyt! Osoita tukesi lakisääteisen 5-päiväisen jakelun ja kirjeen kulkunopeuden puolesta lähettämällä oma postikortti tai kampanjakortti postilakia valmistelevan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenelle. 

Kortteja voit tilata osoitteesta marjo.pihlajaniemi@pau.fi. Kampanjakortin taiteili B. Virtanen sarjakuvistaan tunnettu Ilkka Heilä.

Lähetä kortti osoitteeseen: Liikenne- ja viestintävaliokunta, 00102 Eduskunta.

Liikenne- ja viestintävalikokunnan jäsenet: Ari Jalonen (ps), Mikko Alatalo (kesk), Katja Hänninen (vas.), Jyrki Kasvi (vihr.), Jukka Kopra (kok.), Susanna Koski (kok.), Suna Kymäläinen (sd.), Mats Löfström (r.), Eeva-Maria Maijala (kesk.), Jani Mäkelä (ps.), Sofia Vikman (kok.), Markku Pakkanen (kesk.), Jari Ronkainen (ps.), Satu Taavitsainen (sd.), Katja Taimela (sd.), Ari Torniainen (kesk.) ja Mirja Vehkaperä (kesk.).

Taustaa postilain uudistuksesta

 

Postilain uudistus on kaksiosainen. Ensimmäinen vaihe tuli voimaan jo kesäkuussa. Sen perusteella kuka tahansa voi aloittaa postinjakelun tekemällä ilmoituksen Viestintävirastoon. 

Toinen vaihe on vaikutuksiltaan paljon suurempi. Esitys postilain uudistamiseksi on tarkoitus viedä eduskuntaan vielä kuluvan vuoden aikana.  

Tällä hetkellä tiedetään arviomuistion perusteella, että toisessa vaiheessa päätetään ainakin postin yleispalveluvelvoitteen laajuudesta ja kirjeen kulkunopeudesta. Tämä kysymys kulminoituu siihen, onko Postilla velvoite jakaa postia joka arkipäivä vai typistetäänkö se esimerkiksi kolmeen päivään. 

5-päiväinen jakelu ja kirjeen kulkunopeus  tulisi säilyttää, koska: 

Viranomaispostin täytyy päästä kulkemaan

Laskua malttaa odottaa pari päivää pidempään, mutta postin mukana kulkee esimerkiksi sairaaloiden, oppilaitosten, Kelan ja verottajan asiakasposti, jota ei voi lähettää millään muulla tavalla. Miten varmistettaisiin, ettei kutsu sairaalaan tule liian myöhään? Tai että ihmisellä on aikaa reagoida Kelan päätökseen, ennen kuin valitusaika menee umpeen. 

Harventaminen on ristiriidassa lain kanssa

Euroopan unionin postidirektiivi edellyttää postinjakelua vähintään viitenä päivänä viikossa. Tästä on poikkeamismahdollisuus vain erityisissä olosuhteissa, joista on ilmoitettava komissiolle. Harvaan asuttu maa ei ole sellainen. Komissio tullee ottamaan vielä erikseen kantaa Suomen tilanteeseen.

Muu kirjepostin mukana tuleva posti kärsii

Jakeluvelvoite koskee vain osaa Postin kautta tulevasta liikenteestä, mutta jos viiden päivän jakelusta poiketaan tai jos kirjeen kulkunopeutta heikennetään merkittävästi, seuraukset tuntuvat kaikessa postin liikenteessä. 

Jos postilaatikoilla ei käydä enää joka arkipäivä, sanomalehdet varsinkin haja-asutusseudulla, missä ei ole omaa varhaisjakelua, joutuvat vaikeuksiin. Myös aikakauslehdille ilmestymispäivällä on suuri merkitys. Osa lukijoista saisi käteensä jo osaksi vanhentuneen lehden. 

Kirjeen kulkunopeuden heikentäminen vaikuttaisi sen, että jakelua voitaisiin järjestää ainoastaan 3-päivänä viikossa. Muina 2-päivänä jakelu toteutuisi ainoastaan kaupallisin sopimuksin. Voidaan ajatella, että tällöin erikseen tehtävästä jakelusta pyydettävä hinta olisi niin korkea, että se olisi palvelua ostavalle suuri taloudellinen kysymys.  On siis suuri uhka, että esimerkiksi sanomalehdet eivät kykenisi jakelua ostamaan. Yleisemmin voidaan sanoa, ettei postinjakajia todellakaan nähtäisi jakelussa muina kahtena päivänä – eikä ainakaan  maaseudulla.

Maaseudun palvelut huononevat

Maaseudun pitämisessä elinvoimaisena joka arkipäivänä postia tuova ja vievä palvelu on elintärkeä, sillä monet maaseudun yritykset ja tilat ovat riippuvaisia postin ripeästä kulusta. Peruspalvelun tarjoaminen asuinpaikan mukaan olisi myös tasapuolisuuden kannalta ongelmallista.  

Työttömien määrä kasvaa

Työ ei vähenisi pelkästään postialalla. Henkilöstövaikutukset näkyisivät myös painotaloissa, logistiikassa ja lehtien toimituksissa. 

Väittämiä: 

Postin määrät ovat laskeneet

Posti jakaa vuodessa 2,2 miljardia lähetystä. Lähetysten määrä on vuosien varrella laskenut, mutta kokonaislähetysmäärää tarkasteltaessa ei lainkaan niin jyrkästi kuin tiettyjä yksittäisiä tuoteryhmiä verrattaessa.

Digitalisaatio korvaa kirjepostin

Osaksi kyllä, mutta ihmisillä tulee edelleen olemaan tarvetta saada tietoa muitakin kanavia pitkin. Tasa-arvon nimissä esimerkiksi vanhuksilla ja erityisryhmillä täytyy olla oikeus saada hoitaa asiat muulla kuin verkkolomakkeella. 

Postinjakelu on tappiollista toimintaa

Peruspostitoiminta on ollut aina Postin tuottavinta toimintaa ja on sitä myös tällä hetkellä. Esimerkiksi postipalvelun liiketulos oli viime vuonna lähes 60 milj. euroa, josta maksettiin valtiolle osinkoina 18 milj. Postinjakelussa ei siis ole kyse tehottomista työpaikoista ja tuottamattomasta alasta. Harva lakisääteinen peruspalvelu onnistutaan hoitamaan ilman valtion rahallista panostusta, mutta postinjakelu kuuluu niihin.

Mietinnässä on myös ratkaisu, jossa postin jakelukertoja vähennettäisiin taajamissa, mutta haja-asutusalueilla pidettäisiin ennallaan. Tämä ei toteuttaisi Postin hakemia kustannussäästöjä. Maaseudulla postinjakelun kustannukset ovat lähes kymmenkertaiset verrattuna taajamajakeluun. Posti on yhteiskunnallinen peruspalvelu. Ihmisiä ei pidä laittaa eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen. 

Jakelun harventaminen parantaa laatua ja laskee hintaa

Posti katsoo, että jos viiden päivän velvoite otetaan pois, he voivat kilpailla yksityisten yrittäjien kanssa postin jakamisesta.  

Postikilpailun avaaminen ei ole vielä missään EU maassa toteuttanut direktiivin tavoitetta halvemmista ja laadukkaammista postipalveluista. Itse asiassa kilpailun vaikutus on ollut tavoiteltuun nähden päinvastainen. 

Toiseksi hintakilpailun riskinä on ammattitaidon polkeminen. Postinjakeluun liittyy paljon turvakysymyksiä kuten kirjesalaisuus, ihmisten henkilötietojen omistajuus ja väärin jaetun Postin palauttaminen uudelleen jakeluun. 

Eihän se posti kulje kunnolla nytkään

Posti on aiheuttanut itse nykyisen tilanteen. Postin kulku huononi vuoden 2014 kevään jälkeen, jolloin irtisanottiin jakajia suuri määrä. Viime keväänä irtisanottiin lisää. Suurin tekijä postin jakeluhäiriöihin on, että tekijöitä on nyt liian vähän suhteessa työmäärään.

Päivitetty 29.9.2016

lähdetieto PAUn sivusto